MENU

Dokumenty

Dokumenty a důležité informace o lokalitě Nového Světa

Balvanité ostrůvky

V roce 2001 byl Městským úřadem v Jindřichově Hradci registrován významný krajinný prvek „Náhorní planina s balvanitými ostrůvky a vegetací Terezín- Nový Svět“ s cílem udržet současný stav krajiny a vnést do vědomí majitelů pozemků poznatek o tom, že je zde dochován mimořádně cenný stav krajiny.

Pozemky se měly využívat tak jako do té doby – bez nevhodných zásahů a změn jejich charakteru. Bohužel se ne vždy podařilo pravidla dodržet a v roce 2016 byly odstraněny některé balvany ukryté v loukách. Úřad se k tomu postavil tak, že je to akceptovatelné, neboť balvany vadily při sečení luk. Zde je negativní vyjádření české inspekce životního prostředí z 20.7. 2017 (na konci stránky).

Definice přírodního parku

Původní park byl založen nařízením Jihočeského kraje číslo 1/ 2004 ze 6.4. 2004. Jeho posláním je zachování přírodní kulturní a historické charakteristiky daného území a ochrana území před činností snižující jeho přírodní a estetickou hodnotu. Text naleznete níže.

Odborná studie o území nového světa

Celkové posouzení lokality z hlediska přírodního a kulturního historického z roku 2012.

Stavba obory a les zvláštního určení

Dne 14. dubna 2014 Městský úřad v Jindřichově Hradci rozhodl o uznání vlastní honitby „Obora pod Jakubem“. Níže naleznete územní souhlas ze 14 srpna 2014 z Městského úřadu Jindřichův Hradec.

Obora má 70 hektarů a je plánovaná pro jelena Sika, dančí a černou zvěř. Minimální výška oplocení je 2,5 m.

Krajský úřad Jihočeského kraje dne 30. března 2016 zařadil do pozemků na kterých je les rozložen pouze část navrhovaných parcel.

Po odvolání Ministerstvo zemědělství rozhodlo 7. července 2016 a zařadilo do lesa zvláštního určení vyjmenované parcely. Na mapě jsou modře vyznačeny lesy, které byly prohlášeny za lesy zvláštního určení krajským úřadem.

Lesní park u vyhlídkového stožáru

9. března 2015 dal Městský úřad Jindřichův Hradec závazné stanovisko s realizací akce „2. Etapa odpočinková a relaxační zóny“. 16. března 2015 pak bylo vydáno územní rozhodnutí s podmínkami pro umístění staveb. 9. srpna 2016 pak úřad vydal kolaudační souhlas.

V dalším roce,  dne 12. února 2017, vzniklo odborné stanovisko k vlivu parku a dění tam na krajinný ráz v okolí, které upozornilo na rozpory a nesoulady mezi děním v parku a zásadami, kvůli kterým vznikl Přírodní park Česká Kanada. Lesní park byl označen jako neúnosný zásah do krajinného rázu.

Na základě tohoto stanoviska a dalších skutečností podal spolek Česká Kanada – Nový Svět Městskému úřadu Jindřichův Hradec dne 4. 4. 2017 podnět, aby stavební úřad  zahájil řízení o nařízení odstranění nepovolených staveb na pozemku Lesního parku. Protože Městský úřad Jindřichův Hradec nereagoval, byla záležitost předána na Kraj a ten sporné závazné stanovisko ze dne 9.3.2015 zrušil ke dni 25.5.2017.

Dále podal spolek Česká Kanada – Nový Svět podnět k zahájení řízení k prošetření nezákonných zásahů do ochrany přírody a lesa – dne 12. června 2017. Česká inspekce životního prostředí se k tomu vyjádřila dne 20. července 2017. s tím, že nebylo zjištěno, že by bylo v lokalitě škodlivě zasahováno do významného krajinného prvku ani že byly porušeny právní předpisy.